Naša ponuka

Košík  

(prázdny)

Informácie

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok s podrobným komentárom platný od 1. júla 2016

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok s podrobným komentárom platný od 1. júla 2016

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok s podrobným komentárom platný od 1. júla 2016

Kniha obsahuje úplné znenie zákona CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom, úplné znenie zákona CIVILNÝ  MIMOSPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom a úplné znenie zákona SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK s podrobným komentárom

Viac detailov


24,90 € s DPH

1

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok s podrobným komentárom platný od 1. júla 2016

Kniha obsahuje úplné znenie zákona CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom, úplné znenie zákona CIVILNÝ  MIMOSPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom a úplné znenie zákona SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK s podrobným komentárom.

Spomínané tri zákony nahradia od 1.  júla 2016 súčasný Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb., ktorý bol novelizovaný už takmer 90-krát, čím sa narúšala obsahová i logická nadväznosť na jeho jednotlivé časti. Čiastkovými novelami sa spravidla nepostihovali všetky ustanovenia súvisiace s novelizovaným procesným inštitútom, resp. sa postihli nedostatočne. Navyše čiastkové novely priniesli do Občianskeho súdneho poriadku množstvo tzv. lomených ustanovení, ktoré neprispievali k jeho konzistentnej vnútornej štruktúre (napr. § 175zca, § 250ja) a zneprehľadňovali tak základný procesný predpis. Cieľom novej právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia sa čo najviac priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia. S uvedeným cieľom nevyhnutne súvisí aj ďalší cieľ, a to zlepšiť vymožiteľnosť práva judikovaného v civilnom súdnom konaní, čo predpokladá vytvorenie efektívnych inštitútov civilného procesu.

Kniha má 560 strán. Formát: A5. Väzba: V2 (lepená).

Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.

Iba registrovaný používatelia môžu pridávať komentáre.